Pokyny k pripojeniu na verejný vodovod a kanalizáciu

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ nadobudol právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia. Pre vlastníkov meste Krásno nad Kysucou to znamená, že je možné spustiť proces pripájania jednotlivých domácnosti na kanalizačnú a vodovodnú sieť.

Podrobné informácie a technické podklady pre zriaďovanie prípojok na novovybudovanú vodovodnú a kanalizačnú sieť pre nehnuteľnosti nájdete v metodickej príručke, ktorú si môžete stiahnuť tu: https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2017/12/DolneKysuce_prirucka_final.pdf

Postup pre zriadenie prípojok:

1. Vlastník nehnuteľnosti (žiadateľ) vyplní tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod“ / Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu

K žiadosti doplní nasledovné prílohy:

a) kópiu listu vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, ktorými prechádza trasa prípojky odberateľa/producenta, umožňuje sa predložiť list vlastníctva aj z katastrálneho portálu http://www.katasterportal.sk

b) kópiu z katastrálnej mapy, do ktorej žiadateľ zakreslí trasu prípojky a uvedie typ vodomernej šachty, ktorú osadil na vodovodnú prípojku odberateľa/ typ hlavnej revíznej prípojkovej šachty, ktorú osadil na kanalizačnú prípojku producenta,

c) tlačivo Dohoda o zriadení časti vodovodnej/kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku – prikladá sa v prípade, že trasa prípojky odberateľa nevedie výlučne pozemkom vlastníka pripájanej nehnuteľnosti: tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza vodovodná/kanalizačná prípojka (všetky podpisy musia byť overené),

d) tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky – prikladá sa v prípade, že pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou prechádza prípojka odberateľa/producenta, má viac vlastníkov: tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené), *

e) tlačivo dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky – prikladá sa v prípade, ak na jednu kanalizačnú prípojku producenta budú pripojené viaceré nehnuteľnosti: tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných  nehnuteľností (všetky podpisy musia byť overené).

Žiadosť spolu s prílohami a overenými podpismi je možné odovzdať priamo na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou, číslo dverí 7 u  Mgr. Terézii Kolenovej a Ivety Florekovej, alebo osobne na Zákazníckom centre SEVAK v Čadci.

Úradné hodiny Mestský úrad Krásno nad Kysucou

Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 13:00

Prestávka: 11:30 – 12: 00

Telefón: 041/4308922
E-Mail: terezia.kolenova@mestokrasno.sk

Adresa pre písomný kontakt (zasielanie dokumentov)

Severoslovenské vodárne a kanalizácia a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57  Žilina

Adresa pre osobný kontakt:

Severoslovenské vodárne a kanalizácia a.s.
Zákaznícke centrum Čadca
U Kyzka 751
022 04  Čadca
(budova SEVAKu nad predajňou LIDL v Čadci)

Telefonický kontakt – vrátnica: + 421 41 707 17 11
www stránka: www.sevak.sk

Kontaktná osoba pre mesto Krásno nad Kysucou: Monika Hrtusová

Tlačivá:
https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2021/10/Zriadenie_pripojenie_VV_10_2021_1.xlsx

https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2021/10/Zriadenie_pripojenie_VK_10_2021.xlsx
https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2021/10/Dohoda_cudzi_pozemok_VP_KP_10_2021.xls
https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2021/10/Dohoda_spoluvlastnici_VP_KP_10_2021.xls

Tlačivá sú dostupné na aj stránke SEVAKu alebo na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou, číslo dverí 7.

*) tlačivo sa vypĺňa vtedy, ak je na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti vedených viacero majiteľov a nedohodli sa na spoločnom zástupcovi.

Prílohy na stiahnutie