Sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na zbernom dvore

Mesto Krásno nad Kysucou informuje obyvateľov, že v stredu dňa 16.6.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. môžu občania odovzdať na zbernom dvore biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v rámci kampaňového zberu.

Do zberného dvora možno priniesť: konáre z krovín a stromov (nasekané max. do rozmeru 1 m), trávu, lístie, kvety, seno, slamu, vypletú burinu. Konáre budú odovzdávané osobitne od trávnatej zložky.

Kompostovanie je najlepší a najefektívnejší spôsob nakladania s organickým odpadom pochádzajúcim z domácnosti a záhrady a zároveň najefektívnejší spôsob minimalizácie komunálneho odpadu, pretože organický odpad tvorí približne 45 % jeho objemu. Kompostovaním sa tiež predchádza vzniku nebezpečných látok miešaním rôznych druhov odpadu na skládkach komunálneho odpadu, alebo pri spaľovaní.

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo jarný kampaňový zber BRO aj ako prevenciu vzniku nelegálnych skládok. Z uvedených dôvodov vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu v priestoroch zberného dvora dňa 16.6.2021. Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať akýkoľvek odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou.