Vyberové konanie - referent stavebného oddelenia

Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto Referent stavebného oddelenia.

Náplň práce:

 • príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako stavebného  úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako špeciálneho stavebného  úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako špeciálneho stavebného  úradu podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • vykonávanie činnosti  štátneho stavebného dohľadu
 • agenda spojená s činnosťou oddelenia

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti stavebníctva, prípadne práva, môže byť aj absolvent
 • úplné stredoškolské vzdelanie v stavebnom odbore

Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného prostredia)
 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. výhodou
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita, záujem o prácu v oblasti samosprávy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
 • životopis
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Odmeňovanie:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto práce:

 • Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Druh pracovného pomeru:

 • trvalý pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu:

 • 16. marca 2020, resp. dohodou.

Termín doručenia požadovaných dokladov:

 • 28. február 2020 do 11:00 hod.

Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, alebo ich poslať poštou na adresu: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, prípadne elektronicky na mail jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Bližšie informácie:
Jaroslav Pagáč – zástupca primátora
Tel.: 0917529045, 041/4385200
Email: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk