Voľné pracovné miesto - školský psychológ

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

Kategória voľného pracovného miesta: školský psychológ

Počet pracovných miest: 1

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020)​

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky po vyzvaní:
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní                                       
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení s ohľadom na dĺžku praxe a doložených dokladov o vzdelaní.

Nástup do zamestnania: ihneď najneskôr od 1. januára 2020

Pracovný pomer na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Všetky potrebné doklady zašlite na e – mail: zskraskys@zsknk.sk

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: +421 41 438 52 93​; e – mail: zskraskys@zsknk.sk​