• Home
  • Duchovné hodnoty nepoznajú hranice / ...

Duchovné hodnoty nepoznajú hranice / Wartości duchowe nie znają granic

Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky

Európsky fond regionálneho rozvoja - Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Číslo mikroprojektu/ Numer mikroprojektu:
INT/EB/ZA/l/V/B/0195
Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu:
Duchovné hodnoty nepoznajú hranice / Wartości duchowe nie znają granic
Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu:
Január 2020 - November 2020

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca:
Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: +421/41/4385200
E-Mail: info@mestokrasno.sk Web: www.mestokrasno.sk

Partner mikroprojektu 1:
Gmina Milówka
Jana Kazimierza 123, Milówka 34-360
Tel.: +48/33/8637-190
E-Mail: ugmilowka@milowka .com.pl Web: www.milowka.pl

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalinkowalne

Partneri / Partnerzy Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Národné spolufinancovanie /štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe Spolu / Razem Podiel partnera / Udział partnera
Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa Vlastný vklad / Wkład własny
Mesto Krásno nad Kysucou 46 482,93€ 5468,58€ 2734,29€ 54685,80€ 80,90%
85% 10% 5%
Gmina
Milówka
10977,75€ 0,00€ 1937,25€ 12915,00€ 19,10%
85% 0% 15%
Spolu /
Razem
57460,68€ 5468,58€ 4671,54€ 67600,80€ 100%
Celková hodnota mikroprojektu
Wartość całkowita mikroprojektu
67600,80€ 100%

Popis mikroprojektu / opis mikroprojektu
Partnerské samosprávy teda ležia priamo v SK-PL pohraničí. Obe majú svoje bohatstvo, kultúrne i prírodné, na katastrálnych územiach obcí sa nachádzajú chránené krajinné oblasti (Kysuce, Zywiecki park krajobrazowy, Park Krajobrazowy Sliezskych Beskýd) ako aj územia Natura. Partneri si vypracovali analýzu východiskovej situácie vo svojich obciach obsahujúcu silné a slabé stránky ako aj dostupné príležitosti. Zo silných stránok vyplýva bohatý potenciál prírodného a kultúrneho poľskoslovenského dedičstva, hmotný i nehmotný, zo slabých stránok to, že je málo využívaný, propagovaný, ochraňovaný a nie plnohodnotne využívaný. Príležitosť nám dáva možnosť jeho využitia na kreatívny priemysel a pre voľnočasové aktivity.

Medzi partnermi je existujúca cyklotrasa. Vedie z Gminy Milowka, cez Bystrickú dolinu (Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou) až do Krásna Nad Kysucou. Súčasne majú partneri zrealizovaný projekt v rámci Interregu Poľsko – Slovensko 2014-2020, ktorý zokruhuje cyklotrasu do Milowky ďalej cez Krásno, Oščadnicu a Rajczu.

Obaja partneri tohto projektu, Mesto Krásno nad Kysucou i Gmina Milówka, majú dávnu a podobnú históriu. Realizovali niekoľko spoločných projektov. Posledné sa týkali spoločných podujatí, propagácie zvykov, vyznačenia nových turistických chodníkov a tiež vybudovania potrebnej infraštutktúry (cyklotrasy). Identifikovali však aj ďalšie oblasti na propagáciu prírody a kultúry.

Mesto Krásno, ktoré má bohatý potenciál na rozvoj cest. ruchu a zachovania kultúry, avšak nemá k tomu vybavenú infraštruktúru – náučno-poznávací chodník, ktorý by odrážal dávne tradície, spôsob života, nášho bohatstva prírodného i kultúrneho. Tento chodník by mal špecifický motív a nadväzoval by na doterajšie realizované projekty v rámci INTERREG PL SK (veľká cyklotrasa, turistické označenie osád), ale aj iné EÚ projekty (výstavba turistickej veže, cyklotrasa do Českej republiky). Išlo by o motív krížovej cesty. Dielo od miestneho autora, ktoré by malo vysokú umeleckú hodnotu. Nadviazalo by sa tak na tradície predkov, ktorí tiež stavali rovnaké diela ako súčasť ich kultúrnych hodnôt. Pôjde tiež o podporu miestneho bohatstva v prírode. Na turistickej trase budú 2 studničky, ktoré mesto prestavuje z vlastných zdrojov. Účastníci dostanú sklené fľaše na pamiatku v rámci podpory environmentálnej ochrany prírodného dedičstva.

Gmina Milowka by nadviazala na spoločný projekt „Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a Krásne nad Kysucou” a pripravila by väčšiu propagáciu tohto projektu prostredníctvom infotabúľ a internetu.

Partneri tiež postrádajú ucelené tlačené materiály, ktoré by prezentovali ich bohatstvo navonok, voči svojmu cez-hraničnému partnerovi (jeho obyvateľom a turistom), ako aj domácej verejnosti. Chceme preto projektom vytvoriť také materiály, ktoré by v jazykových mutáciách prezentovali naše obce, ich kultúrne a prírodné bohatstvo, čím by sa zvyšovalo jeho využívanie a zachovávanie.
Gminy partnerskie projektu leżą bezpośrednio na polsko-słowackim pograniczu. Wszystkie mają swoje bogactwo kulturowe i przyrodnicze, na terenie gmin znajdują się chronione obszary krajobrazowe (Kysuce, Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) jak i obszary Natura. Partnerzy opracowali analizę sytuacji wyjściowej w swoich gminach obejmującą słabe i silne strony oraz perspektywy. Do silnych stron należy zaliczyć bogaty potencjał polskosłowackiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialny i niematerialny, nato-miast do słabych stron , że jest mało wykorzystywany, promowany, chroniony i nie w pełni wykorzystywany. Per-spektywę nam daje możliwość jego wykorzystania dla kreatywnych działań i spędzania wolnego czasu.

Między partnerami jest już istniejąca trasa rowerowa. Prowadzi z Gminy Milówka, przezBystrzycką Dolinę (Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou) aż do Krásna Nad Kysucou. W chwili obecnej partnerzy mają zrealizowany duży projekt w ramach Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, który łączy w krąg trasę rowerową do Milówki dalej przez Krásno, Oščadnicę i Rajczę.

Obaj partnerzy tego projektu, Miasto Krásno nad Kysucou i Gmina Milówka, mają dawną i podobną historię. Gminy wspólnie zrealizowali kilka projektów. Ostatnie dotyczyły wspólnych wydarzeń, promocji obyczajów, wyznaczania nowych szlaków turystycznych i budowania infrastruktury. Zidentyfikowali jednak także inne obszary promowania przyrody i kultury.

Miasto Krásno ma bogaty potencjał dla rozwoju ruchu turystycznego i zachowania kultury, jednak nie jest wystar-czająco wyposażone w odpowiednią infrastrukturę – nie posiada oznakowanej ścieżki edukacyjnej, która by ukazywała dawne tradycje, sposób życia, naszego bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Ścieżka ta miałaby specyficzny motyw i byłaby powiązana z projektami realizowanymi dotychczas w ramach INTERREG PL SK (duża ścieżka rowerowa, turystyczne oznakowanie osiedli), ale także innymi projektami UE (budowa wieży turystycznej, ścieżki rowerowej do Czech). To byłby motyw Drogi Krzyżowej. Praca lokalnego autora, która miałaby wysoką wartość artys-tyczną. Byłoby to kontynuacją tradycji przodków, którzy również budowali wczesne prace jako część ich wartości kulturowych.

Na trasie turystycznej znajdą się 2 studnie, które miasto odbudowuje z własnych zasobów. Uczestnicy otrzymają w pamięci szklane butelki, aby wesprzeć ochronę środowiska naturalnego dziedzictwa przyrodniczego.

Gmina Milówka kontynuuje wspólny projekt „Dalszy rozwój infrastruktury rowerowej w Milówce i Krásnie nad Kysucou” i przygotuje szerszą promocję tego projektu poprzez tablice informacyjne i wydarzenia.

Partnerzy nie posiadają żadnych kompletnych materiałów drukowanych, które by mogły promować to bogactwo na zewnątrz, w stosunku do partnera transgranicznego (jego mieszkańcom i turystom), jak również wśród lokalnej publiczności. Dlatego za pomocą projektu chcemy wytworzyć takie materiały, które by w różnych wersjach języ-kowych promowały nasze gminy,

Hlavný cieľ mikroprojektu /Cel ogólny mikroprojektu
V zmysle východiskovej situácie v našich partnerských samosprávach sme si ako hlavný cieľ zadefinovali: „Zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.“ Hlavný cieľ nami stanoveného projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom Programu. Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoja a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce práve prispieť tento projekt.

Partneri projektu chcú vybudovať vyznačením pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov turistickú trasu / náučný chodník, ktorý by viedol z existujúcej cezhraničnej PL-SK trasy. Motív krížovej cesty je pri tom blízky obom národom. Pôjde o nový prvok cestovného ruchu s vysokou kultúrnou hodnotou, zaujímavý tak pre miestnych obyvateľov, ako aj pre návštevníkov regiónu. Chodník bude komplementárny s projektom veľkej cyklotrasy z Poľska a tiež so sieťou menších cyklotrás, ktorými sú obe samosprávy prepojené. Súčasne s tým budú v Gmine Milowka umiestnené informačné tabule, ktoré budú propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo. Budú informovať o faune, flóre a histórii regiónu. Na znásobenie efektu budú tabule obsahovať QR kódy, ktoré umožnia získavať pre turistov ďalšie informácie.

V rámci projektu zorganizujeme spoločné cezhraničné turisticko–náučné a športové podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou mäkkých aktivít dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite a teda to, čo je špecifickým cieľom Programu - zintenzívnenie jeho využívania.

Nawiązując do sytuacji wyjściowej w naszych partnerskich samorządach zdefiniowaliśmy cel główny: „Zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego.“ Główny cel, którym kieruje się projekt jest w pełnej zgodzie ze szczegółowym celem Programu. Lokalizacja obszaru partnerów tego projektu znajduje się na terenie chronionych obszarów krajobrazowych z bogatym potencjałem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego .Potencjał tego dziedzictwa nie jest w pełni wykorzystany, wielu z miejscowych obywateli nawet nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu. Projekt chce przyczynić się do odkrywania tego dzie-dzictwa, zapoznania się z nim, promocji rozwoju i jego intensywniejszego wykorzystania.

Partnerzy projektu chcą dla miejscowych obywateli i odwiedzających za pomocą oznakowania wybudować trasę turystyczną /ścieżkę edukacyjną. Temat Drogi Krzyżowej jest bliski obu narodom. Będzie to nowy element turystyki o wysokiej wartości kulturowej, interesujący zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających region. Ścieżka będzie komplementarna z projektem dużych ścieżek rowerowych z Polski, a także siecią mniejszych tras rowerowych łączących obie gminy. W tym samym czasie na terenie Gminy Milówka zostaną umieszczone inne tablice informacyjne, które będą promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Dla powiększenia efektu tablice będą zawierać QR kody, które umożliwią turystom uzyskać kolejne informacje.

W ramach projektu zorganizujemy wspólne transgraniczne turystyczno-edukacyjne-sportowe przedsięwzięcie dla wszystkich kategorii wiekowych obywateli. Poprzez wytworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla propozycji spę-dzania wolnego czasu i dzięki realizacji działań miękkich osiągniemy wzrost ilości turystów w przedmiotowej miej-scowości , co jest także celem szczegółowym Programu - zwiększenie intensyfikacji jego wykorzystania.

Špecifický cieľ / Cele szczegółowy
Špecifický cieľ: „Priviesť obyvateľov a turistov k nášmu spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a zvýšiť tak jeho využívanie.“ Realizáciou projektu ochraňujeme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo, zvyšujeme úroveň jeho využívania. Uvedené dosiahneme súborom realizácie aktivít, vďaka ktorým zapojíme do realizácie projektu miestne obyvateľstvo i návštevníkov. Týmto spôsobom dôjde k jeho propagácii voči týmto skupinám, následne k ochrane a rozvoju, čím bude viac využívané. Pre ľudí sa vytvoria podmienky na trávenie voľnočasových aktivít a teda budú môcť využívať vybudované zázemie – rozšírenú cezhraničnú turistickú trasu o náučno-poznávací chodník, na ktorom bude inštalované monumentálne umelecké dielo. Súčasne im bude ako návštevníkom spoločných turistických podujatí prezentované kultúrne a prírodné dedičstvo – po vybudovaných trasách v Krásne nad Kysucou, resp. už po existujúcich náučných trasách v Milowke. Na znásobenie efektu  partneri vydajú informačné materiály o svojom prírodnom a kultúrnom dedičstve. Hneď po skončení realizácie projektu sa teda domáce obyvateľstvo a turisti oboznámia s miestnymi tradíciami a zvykmi, s kultúrou a históriou našich národov (vďaka realizovaným podujatiam na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva). Uvedené zlepší situáciu cieľových skupín, ktorými sú domáce obyvateľstvo a turisti – predstavuje zachovanie vlastnej kultúry ako i možnosti na trávenie voľnočasových aktivít. Naplnenie špecifického cieľa umožní vytvoriť v obciach nové aktivity, aké tu doposiaľ neboli a v budúcnosti sa budú udržiavať.

Nazwa celu szczegółowego: „Sprowadzić obywateli i turystów do naszego wspólnego dziedzictwa przyrodnic-zego i kulturowego oraz zwiększyć tak jego wykorzystanie“ Realizacja projektu przyczyni się do ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyr. , wsparcia w jego wykorzystaniu i promocji. Wymieniony cel osiągniemy za pomocą systemowej realizacji „miękkich” form aktywnych, dzięki którym włączymy w ten proces miejscową ludność oraz turystów. W ten sposób nastąpi promocja działań wśród tej grupy osób, kolejno ochrona i rozwój dziedzictwa oraz możliwości skorzystania z oferty. Zostaną stworzone odpowiednie warunki w celach rekreacyjnych. Miejscowa ludność oraz turyści będą mogli skorzystać z nowego sprzętu - rozszerzenie trasy turystycznej o ścieżkę edukacyjno-poznawczą. Równocześnie dla odwiedzających wspólne przedsięwzięcia turystyczne, na którym będziemy prezentować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – po wybudowaniu trasy w Krásne lub na istniejących ścieżkach edukacyjnych w Milówce. Dla zwiększenia efektu obaj partnerzy wydadzą publikacje o swoim dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Natychmiast po ukończeniu realizacji projektu mieszkańcy i turyści zapoznają się z lokalnymi tradycjami i zwyczajami, kul-turą i historią naszych narodów (dzięki realizowanym przedsięwzięciom na rzecz ochrony i rozwoju dziedzic-twa kulturowego). Wspomniane wcześniej poprawi sytuację grup docelowych, którymi są mieszkańcy i turyści – zaprezentuje zachowanie własnej kultury, jak i możliwości do spędzania wolnego czasu. Osiągnięcie szczegółowego celu projektu umożliwi wytworzenie w gminach nowych działań, jakie się tu jeszcze nie odby-wały a w przyszłości utrzymanie ich trwałości.