• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2022

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2022

Predaj a prenájom majetku mesta 2022
Dátum zverejneniaPredmet
29.11.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 6417/169 - ostatná plocha o výmere 21 m2, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu postavenia garáže. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 29.11.2022 (Príloha, pdf, 489 KB)
29.11.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 277/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2 - KNC 277/80 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2, - KNC 277/82 – záhrada o výmere 617 m2, - KNC 277/83 – záhrada o výmere 74 m2, - KNC 277/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania pozemkov pod rodinným domom a záhradou. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 29.11.2022 (Príloha, pdf, 782 KB)
29.11.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNE 9373 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 65 m2, vedený na LV 3396, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k rodinnému domu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 29.11.2022 (Príloha, pdf, 489 KB)
30.8.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 9245/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, vedený na LV 1812, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k rodinnému domu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 487 KB)
30.8.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 6417/53 - trvalý trávnatý porast o výmere 22 m2, vedený na LV 1812, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na pozemku je postavená garáž. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 490 KB)
30.8.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu parcely: - KNE 3625 – orná pôda o výmere cca 45 m2, vedený na LV 1812, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489 KB)
30.8.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časti parcely KNC 98/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 10 m2 do nájmu v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom ochrany majetku a vybudovanie skalky. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 194 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN č. 6780/295, druh pozemku, ostatná plocha o výmere 311 m2 v rozsahu dielu číslo 2 o výmere 4 m2, vyznačenom geometrickým plánom č. 15/2022 vyhotoveným spoločnosťou SLOVPRODUKT s.r.o. Žilina dňa 24.2.2022 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Čadca pod číslom 278/2022 dňa 31.3.2022. Citovaný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „12433-Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“. spočívajúce : - v práve uloženia a umiestenia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie na časti pozemku par. KNC 6780/295, ostatná plocha o výmere 311 m2 v rozsahu dielu číslo 2 o výmere 4 m2, vyznačenom GP č. 15/2022. Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Vyvesené: 31.5.2022 (Príloha, pdf, 280 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 12404/26, kultúra, ostatná plocha 300m2, zapísaný na LV 3396 v podiele 1/1, parcela C-KN 12723/17, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1026 m2, zapísaný na LV 3396 v podiele 1/1, parcela C-KN 12723/22, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1802 m2, zapísaný na LV 3396 v podiele 1/1, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: - zriadenie a uloženie kábla NN prípojky vrátane ochranného pásma, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými tretími osobami, - prevádzkovanie, užívanie, údržbu, kontrolu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy alebo odstránenia kábla NN prípojky alebo jej časti vrátane vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávnenými z vecného bremena alebo ním poverenými tretími osobami, - vykonávanie nevyhnutných úprav pôdy a jej porastu, najmä odstraňovanie okliesňovanie stromov, krov a iných porastov ohrozujúcich alebo obmedzujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť kábla NN prípojky alebo jej časti vrátane vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými tretími osobami. - Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne. - - Oprávnený z vecného bremena SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava Dôvod hodný osobitného zreteľa: Budúci oprávnený z vecného bremena je prevádzkovateľom a vlastníkom stavby „Komplexná služba elektronického výberu mýta v Slovenskej republiky, mýtna brána P61 –Krásno nad Kysucou“, ktorá bola skolaudovaná na základe Kolaudačného rozhodnutia č.j. 608/2012, vydaného Mestom Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2012, ku ktorej vedie NN prípojka cez zaťažené nehnuteľnosti v zmysle GP č. 2106204012/2021, ktorý je vypracovaný spoločnosťou SGS Holding a.s. M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica dňa 27.08.2021 a overený Správou katastra dňa 30.09.2021 pod číslom G1 – 1183/2021. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 31.5.2022 (Príloha, pdf, 282 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN č. 12409/7, druh pozemku, ostatná plocha, parcela C-KN č. 12409/8, druh pozemku, ostatná plocha, spolu o výmere cca 100 m2 podľa skutočného zamerania spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu výstavby oporného múru. Oprávnený z vecného bremena TRANS KYSUCE, s.r.o., ul. SNP 168, 023 02 Krásno nad Kysucou Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena z dôvodu výstavby oporného múru. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Vyvesené: 31.5.2022 (Príloha, pdf, 274 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812, 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 6417/222 - trvalý trávnatý porast o výmere cca 10m2, ktorý bude určený GP, - KNE 9419/1 – orná pôda o výmere 47 m2, ktorý bude určený GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou garáže a dvora. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 31.05.2022  (Príloha, pdf, 274 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: - KNE 9401/1 - ostatná plocha o výmere cca 6m2, vedené na LV 3396, - KNC 12414/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 6 m2, vedené na LV 1812 - KNC 6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 6 m2, vedené na LV 1812 - KNC 3754/1 – ostatná plocha o výmere cca 6 m2, vedené na LV 1812 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestenia boxu zasielkovne Packeta Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 31.05.2022 (Príloha, pdf, 492 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 4632 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na časti nevysporiadanej parcele: - KNE 5713 – ostatná plocha o výmere 220 m2, spoluvlastnícky podiel 1/8, čo predstavuje 27,50 m2, vedené na LV 4632 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania parcely, ktorá sa nachádza pod rodinným domom. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 31.05.2022 (Príloha, pdf, 491 KB)
31.5.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN č. 7148/1, druh pozemku, orná pôda o výmere cca 30 m2, podľa skutočného zamerania spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky. Oprávnený z vecného bremena Miroslava Gavlasová, bytom Krásno nad Kysucou Kalinov 1438 Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Vyvesené: 31.5.2022 (Príloha, pdf, 270 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 200, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 335m2, zapísaný na LV 1812 v podiele 1/1, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: - právo prístupu k uloženým kanalizačným a vodovodným potrubiam s technickým objektami za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby, - jednorázová odplata vo výške 5071,90€ , - cena 15,14€ za 1 m2 pozemku pre parcelu CKN 200, na základe znaleckého posudku č. 79/2021 zo dňa 16.10.2021 - Oprávnený z vecného bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dôvod hodný osobitného zreteľa: Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysucu, Kanalizačné a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve strany. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 08.02.2022 (Príloha, pdf, 265 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNE 9475 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, - KNE 7116 – orná pôda o výmere 14 m2, obe vedené na LV 3396 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou dvora a záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 08.02.2022 (Príloha, pdf, 488 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 98/1 - zastavané plochy o výmere 90 m2, - KNC 47/48 – zastavané plochy o výmere 57 m2, obe vedené na LV 1812 na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou dvora. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 08.02.2022 (Príloha, pdf, 476 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časť pozemku p.č. KN-C 6780/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom umiestnenia automatu na teplé nápoje pre občanov mesta Krásno nad Kysucou. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. Vyvesené: 08.02.2022 Zvesené: (Príloha, pdf, 188 KB)