• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2014

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2014

Predaj a prenájom majetku mesta 2014
Dátum zverejneniaPredmet
24.11.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: KN-C č. 44/101 – zastavané plochy o výmere 20 m2 a KN-C 44/102 – zastavané plochy o výmere 19 m2, ktorá je evidovaná na LV 1812,do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ervín Hamzič, 023 02 Krásno nad Kysucou 1710, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vstup do bytového domu. (Príloha, pdf, 97KB)

24.11.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-E 9433/2 – ostatné plochy, o výmere cca 10m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu – Štefan Škorvaga, 023 02 Krásno nad Kysucou 1228, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu uskladnenia palivového dreva. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu; b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 71KB)

24.11.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-E 9410/1 – ostatné plochy, o výmere cca 10m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu – SunGym, s.r.o. J. Fandlyho 2163/9, 010 01 Žilina, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia billboardu. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu; b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 71KB)

22.5.2014

Mesto Krásno nad Kysucou ponúka na prenájom priestory fitnesscentra so základným športovým vybavením. Prenajímaný priestor sa nachádza v priestoroch futbalovej tribúny, skladá z dvoch šatní so samostatnými sprchami a WC, posilňovňou, odpočinkovou zónou a samostatným športovým areálom. Prenajímaná zastavaná plocha je cca. 400 m2. (Príloha, pdf, 31KB)

20.5.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: KN-C č. 12422/10 – ostatné plochy o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na LV 1812,do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Viera Korhelíková, 023 02 Krásno nad Kysucou 134, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu: pozemok sa nachádza pri rodinnom dome. (Príloha, pdf, 92KB)

29.4.2014

Mesto Krásno nad Kysucou ponúka na prenájom pre výstavbu bytov strechu budovy Požiarnej zbrojnice p.č. 1594 postavenej na p.č. KNC 203/3. (Príloha, pdf, 69KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: p.č. EKN 9424/2 – vodné plochy, o výmere 94 m2 , vedeného na LV 3396 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Michal Gavlas, bytom Krásno nad Kysucou č. 1647, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza pri mojej dielni. (Príloha, pdf, 62KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: KN-C č. 47/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8212, ktorá je evidovaná na LV 1812396, vytvorená KNC 47/109 o výmere 21m2 – zastavané plochy do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ing. Juraj Lahuta, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1282, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k svojej nehnuteľnosti. (Príloha, pdf, 98KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-C 6780/23 – ostatné plochy, o výmere cca 2m2 , vedeného na LV 1812 do nájmu – Jaroslav Kulla, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1336 , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu postavenia prenosnej garáže. (Príloha, pdf, 62KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 4542 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemkov, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Daniela Sedláčková, bytom Zákysučie 932, 023 02 Krásno nad Kysucou, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu , že pozemok sa nachádza pri rodinnom dome. (Príloha, pdf, 58KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na listoch vlastníctva 4740, 3912, 5909, 4691, 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcich sa v extraviláne (E) a intraviláne (I) mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemkov: KN-E č.p. 6719- orná pôda o výmere 116 m2 v podiele 1/24 čo činí 4,83 m2, zap. na LV 4740 - I, KN-E č.p. 6759- orná pôda o výmere 535 m2 v podiele 1/24 čo činí 22,29 m2, zap. na LV 4740- E, KN-E č.p. 6560- orná pôda o výmere 514 m2 v podiele 1 čo činí 257 m2, zap. na LV 3912 - E, KN-E č.p. 6562- orná pôda o výmere 230 m2 v podiele 2/8 čo činí 57,50 m2, zap. na LV 5909- E, KN-E č.p. 6480-orná pôda o výmere 979 m2 v podiele 3/5 čo činí 587,40 m2, zap. na LV 4691-I, KN-E č.p. 6375- orná pôda o výmere 1108 m2 v podiele 1/1 čo činí 1108 m2, zap. na LV 3396- E, KN-E č.p. 6388- orná pôda o výmere 664 m2 v podiele 1/1 čo činí 664 m2, zap. na LV 3396- E, KN-E č.p. 6396- orná pôda o výmere 581 m2 v podiele 1/1 čo činí 581 m2, zap. na LV 3396- E, KN-E č.p. 6403– orná pôda o výmere 355 m2 v podiele 1/1 čo činí 355 m2, zap. na LV 3396- E, KN-E č.p. 6506- orná pôda o výmere 847 m2 v podiele 1/1 čo činí 847 m2, zap. na LV 3396-E, KN-E č.p. 6547- orná pôda o výmere 792 m2 v podiele 1/1 čo činí 792 m2, zap. na LV 3396-E, KN-E č.p. 6565- orná pôda o výmere 133 m2 v podiele 1/1 čo činí 133 m2, zap. na LV 3396-E, KN-E č.p. 6597- orná pôda o výmere 1056 m2 v podiele 1/1 čo činí 1056 m2, zap. na LV 3396-E, KN-E č.p. 9460- orná pôda o výmere 2023 m2 v podiele 1/1 čo činí 2023 m2, zap. naLV 3396-I, KN-E č.p. 9462- orná pôda o výmere 444 m2 v podiele 1/1 čo činí 444 m2, zap. na LV 3396-I celková výmera predstavuje 8.932,02 m2, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Reality – SK s.r.o., Paláriková 76, 022 01 Čadca, IČO: 44 078 544, IČ DPH: SK 2022579086, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia priemyselného parku. (Príloha, pdf, 116KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intravláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-E 9409 – orná pôda, o výmere 950 m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu – Miroslav Šadlák, 023 02 Krásno nad Kysucou Blažkov č. 619 , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu ochrany rodinného domu zabránením zosuvu pôdy. (Príloha, pdf, 66KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: p.č. 98/1 – ostatné plochy, o výmere 149 m2 , vedeného na LV 1812 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Anna Školová a manžel Peter Škola, bytom Krásno nad Kysucou č. 249, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k nášmu pozemku. (Príloha, pdf, 58KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: KN-E č. 9373 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2440, ktorá je evidovaná na LV 3396, vytvorená KNC 8419/19 o výmere 55m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Zdenka Španiková, ul. 1. mája 1020, 023 02 Krásno nad Kysucou, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k svojmu pozemku. (Príloha, pdf, 97KB)

25.2.2014

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, ponúka na prenájom: nebytové priestory (garáže pri TS) parcela č. 6417/14 a 6417/16 o výmere 108 m2, zapísaná na Katastrálnom úrade, Správa katastra Čadca, LV č. 1812, kat. úz. Krásno nad Kysucoud (Príloha, pdf, 45,9KB)