Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch OU-CA-PL02-2024/006989-004

Vec: Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch, podľa § 51 d od. 2 zákona č. 326/ 2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO") ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch") a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 'L. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako príslušný prvostupňový orgán v konaní podľa §51 d zákona o lesoch o osobitnom obhospodarovaní
vyzýva
podľa § 51 d ods. 2 zákona o lesoch
vlastníkov lesných pozemkov a správcu za neznámych vlastníkov parciel E-KN č. 1969, 2319/1, 2320, 2321, 2327, 2331, 3194, 3196, 4036, 4037, 4038, 4096, 4097, 4098, 4099, 4236, 4237/1, 4238, 4254, 4255, 4867, 4869, 4870, 4969, 5016, 5035, 5054, 5055, 5056, 5069, 5071, 5075, 5081, 5082, 5108, 5141, 515/1, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177/4, 5177/7, 5177/8, 5177/13, 5177/27, 5178, 5182, 5183, 5199, 5222, 5224, 5225/1, 5226/1, 5249/1, 5250/1, 5251/1, 5252/1, 5253/1, 5254/1, 5255/1, 5256/1, 5257/1, 5258/1, 5259/1, 5260, 5263/1, 5264/1, 5265/1, 5266/1, 5267/1, 5268, 52.69, 5270, 5271, 5273, 5296, 5381, 5522, 5524, 5888, 5810, 5808, 5807, 5920, 5943, 5944, 5970/1, 5971, 5972, 5973/1, 5974/1, 5975, 5977, 8809/3, 8569/2, 8779, 8780, 8781, 8782, 8784, 8787, 8788, 8790, 8791/1, 8792, 9064, 9065, 9067, 9326/2, 9343, 9357, 9360, 9382, 9383, 9410/1, ktoré tvoria prienik s C-KN parcelami alebo ich časťami č. 11026, 11028, 11303/15, 11303/17, 11767, 11768, 11778, 12252/2, 12253/2, 122.62, 12263, 12271, 12272, 12275, 12.280, 12285, 12286, 12289, 12290, 12303, 12305, 12318, 12320, 12358, 12361, 12417/1, 12590, 12591, 12725/266, 1969/2, 2319/16, 2319/26, 2326/1, 2326/4, 2326/5, 2327, 2328, 4035/2, 4098, 5016/1, 5016/2, 5050, 5069/7, 5108/29, 515/1, 5222/2, 5184/1, 5182/1, 5180/6, 5180/4, 5180/3, 5180/1, 5176/22, 5176/21, 5176/20, 5176/19, 5176/18, 5176/17, 5176/14, 5172/60, 5172/59, 5172/58, 5172/21, 5172/20, 5172/19, 5172/18, 5172/17, 5172/16, 5172/14, 5172/12, 5172/10, 5172/9, 5172/5, 5172/4, 5171/23, 5171/21, 5171/20, 5171/19, 5171/18, 5225/1, 5970/2, 5970/5, 5970/9, 5970/11, 5970/12, 8798/2, 8809/19, 11014, 11027, 11769, 12251/2, 12258, 12264, 12274, 12281, 12282, 12283, 12284, 12292, 12297, 12317/2, 12319, 12355, 12359, 12353/1, 2319/27, 2319/40, 2508/1, 4036/8, 4036/, 4969/5, 5171/1, 5171/2, 5171/3, 5171/6, 5172/6, 5172/8, 5172/11, 5172/13, 5172/15, 5172/24, 5172/26, 5173, 5176/15, 5199/25, 5199/26, 5226/2, 5223/2, 5920, 9067/1 v k. ú. Krásno nad Kysucou( ďalej len „dotknuté lesné pozemky") aby do 15 dní od doručenia tejto výzvy podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

Predmetné lesné pozemky sa nachádzajú na JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) č. 2308b0, 2308d1, 2308d2, 2311a3, 2340a1, 2340a2, 2340a3, 2340b0, 2347c0, 2357a1, 2357a2, 2357a3, 2357a4, 2357b0, 2361a1, 2361a2, 2361b0, 2361c0, 2361d0, 2361e0, 2374a1, 2374a2, 2374a3, 2374b1, 2374b2, 2374b3, 2375a0, 2375b0, 2375c0, 2376.1, 2376.2, 2376.3, 3324a0, 3324b0, 3339.1, 3339.2, 3351.1, 3351.2 a iné lesné pozemky č. 4.61, 4.62, 4.126, 4.127, 10.51, 10.56, 10.64, 10.144, 12.34, 12.35, 12.38, 12.45, 61.115, 61.118, 61.132, 61.158, 71.35, 71.36, 122.42, 122.47 v lesnom celku Krásno - západ, kód plánu SL 251, rok začatia plánu 2020
Dotknuté lesné pozemky sú určené nástrojmi aplikácie Lesnícky geografický informačný systém lesného správcu Národné lesnícke centrum Zvolen za použitia vrstiev katastra nehnuteľností Úradu geodézie a katastra SR. Vlastnícke vzťahy sú
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch, sa táto výzva oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (http://www.minv.sk?verejne-vyhlásky- a-informacie-14) a súčasne sa zverejní v obci Krásno nad Kysucou, spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) http://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie
Podľa § 51 d ods. 4 písm. a), b) ak vlastník na základe tejto výzvy v určenej lehote nezašle oznámenie a nepodá návrh, alebo ak na základe návrhu nebude možné vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov, tunajší úrad rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa a rozhodnutím určí obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa.

Doručuje sa verejnou vyhláškou
Vlastníci lesných pozemkov a správca za neznámych vlastníkov vyššie uvedených lesných pozemkov k. ú. Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie