Vyhradené miesto v chránenej krajinnej oblasti Kysuce

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. (1) písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) i podľa § 67 písm. u) zákona, v zmysle § 13 ods. (4) zákona OPaK, na základe žiadosti: Ochrana prírody a poriadku, Mlynské luhy 18316/76a, 821 05 Bratislava - Ružinov (ďalej len „žiadateľ“) listom zo dňa 25.04.2024, po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce

zverejňuje

zoznam vyhradených miest na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce

na ktorých sa podľa zákona OPaK nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb na zastavanom území katastrálnych území obcí Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica, Raková, Olešná, Klokočov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, Staškov, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Lutiše na ktorých platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona OPaK. Bližšia identifikácia činnosti na dotknutom území je definovaná v podmienkach uvedených nižšie.

Vo vyhradených miestach sa pre uvedenú činnosť v zmysle (§ 13 ods. 2 písm. n) zákona OPaK) ustanovujú nasledovné podmienky zohľadňujúce záujmy OPaK:
1. Vyhradenie miest platí iba v zastavanom území vyššie uvedených obcí, nachádzajúcich sa v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.
2. Reprodukovaná hudba bude nastavená tak, aby bola počuteľná maximálne do vzdialenosti 300 m od lokality podujatia, je možné ju použiť iba v čase od 6:00 - 22:00 hod.

Záujmové územie sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona OPaK.

Ostatné činnosti uvedené v rozsahu § 13 zákona OPaK budú naďalej v tomto vyhradenom úseku zakázanými činnosťami a bude sa na ne v odôvodnených prípadoch vzťahovať vydanie povolenia na výnimku alebo udelenie súhlasu od príslušného orgánu ochrany prírody. Toto zverejnenie vyhradených miest nenahrádza súhlas vlastníka, správcu, nájomcu pozemkov.

ZAČIATOK PLATNOSTI vyhradenia: 10. júna 2024
KONIEC PLATNOSTÍ vyhradenia: Bez obmedzenia

Prílohy na stiahnutie