Stavebné povolenie MUKNK-221/567/2023/JK

Navrhovatelia František Jakubec a Slavomíra Jakubcová, obaja trvale bytom Zákysučie č. 1997, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) podali dňa 13.02.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 9273/2 a 9269/3 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Kalinov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, §62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Novostavba rodinného domu “ na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 9273/2 a 9269/3 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Kalinov, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 6172, vedené Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie