Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 7.2.2024

Podľa §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 07.02.2024 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. Poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (P. Bakala, Krásno č. 1088, SPP a. s. Bratislava, E. Mizerová, KNM1208/41)
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
 5. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026
 6. Rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2024-2026 - návrh
 7. Návrh VZN č. 60/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach o zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023
 9. Správa o vykonanej kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Krásno nad Kysucou za rok 2023
 10. Interpelácie
 11. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta