Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-687/2024

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 28.02.2024 podali navrhovatelia Radoslav Gazdík, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1331, 023 02 Krásno nad Kysucou; Radovan Maslík, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou; Jana Maslíková, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou; Mgr. Jana Radolská, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou; Pavol Jánošík, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou; Ing. Radoslav Šutý, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou; Ing. Mária Šutá, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou; Jana Kapitulčinová, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou; Mgr. Lenka Zuščaková, trvale bytom Kalinov č. 2120, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SO 101 Prístupová komunikácia k rodinným domom“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7728/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod číslom MUKNK-292/6413/2022 zo dňa 03.10.2022. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2022.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v súlade § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie