Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/140/2024/Tvr

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Navrhovateľka Anna Trúchla, trvale bytom Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podala dňa 18.01.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Terasa na existujúcej garáži“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 10609/2 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Blažkov.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní (stavebný úrad Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 13:00 hod).

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie