Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania MUKNK-221/780/2024

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 15.03.2024 podali navrhovatelia Roman Murgaš a Renáta Murgašová, obaja trvale bytom Zborov nad Bystricou č. 625, 023 03 Zborov nad Bystricou (ďalej len „navrhovatelia“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:
„Rekreačný domček - novostavba“
na pozemku registra “C“ parc. č. KN 4422/4 v extraviláne kat. územie Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Predmet je navrhnutý nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40°. Vonkajšie pôdorysné rozmery objektu vrátane zateplenia sú navrhnuté 6,9m x 9,4m + terasa 6,5m x 3,0m. Objekt bude prístupný z miestnej komunikácie.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie