Oznámenie o začatí kolaudačného konania MUKNK-261/65/2024/Tvr

Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 10.01.2024 podal navrhovateľ spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 (ďalej len „navrhovateľ“) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu: „14029 – Krásno nad Kysucou – Uhliská: Rekonštrukcia NNS“ na pozemkoch v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie – Uhliská, Osada Macurovci, Osada Sýkorovci (viď príloha popis stavby). Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 28.06.2021 pod číslom 221/913/2021/Mel. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2021.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
06. marca 2024 o 10:00 hod.
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, prízemie - kancelária č. 5.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie