Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii so silným vetrom a poľadovicou na území mesta a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 3.2.2023 o 16:00 hod.  na území mesta mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác.. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

- zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam,
- zabezpečiť prístup k zastávkam SAD a ŽSR
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám mesta
- zabezpečiť prísun potravín a základných potrieb do lokalít, kde zatiaľ nie je prístup technikou a bývajú tam občania s trvalým alebo prechodným pobytom (osady Lastovicov, Hackov, Nižné Vane, Vyšné Vane, Šustkov, Macurov, Jantov, Sýkorov a iné)


Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Krásne nad Kysucou, 3.2.2023

Ing. Jozef Grapa

primátor mesta