Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav OU-CA-PLOl-2023/002367-002

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách
nariaďuje
konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, a to z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie