Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. MUKNK-220/7327/2022/Tvr

Dňa 11.10.2022 podali navrhovatelia Anton Kašuba a Štefánia Kašubová, obaja trvale bytom č. 1368, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade u Jantov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa §35 až § 38 stavebného zákona v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby
„Rekreačná chata“
na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade u Jantov.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie