Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. r) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch”) a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) podľa § 5 1 d ods. 4 písm. a) zákona o lesoch vo veci osobitného obhospodarovania lesa rozhodol takto:

Výrok
Podľa $ 5 ld ods. 6 písm. b) zákona o lesoch u r čuje
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod SEVER, IČO: 36038351, so sídlom Námestie M. R. Štefánika 1,011 45 Žilina (ďalej len „Lesy SR”)
za obhospodarovateľa lesa s povinnosťou zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch na lesných pozemkoch v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, na Lesnom celku Krásno-západ uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia a obsahuje zoznam porastov, zoznam lesných pozemkov parciel registra „C”, zoznam parciel alebo ich časti registra „E“ dotknutých lesných pozemkov, ako aj zoznam vlastníkov dotknutých lesných pozemkov, nakoľko vlastníci na základe výzvy podľa § 51 d ods. 2 zákona o lesoch pod č. OU-CA- PL02-2022/007374-006 zo dňa 20. 10. 2022 nezaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch a obhospodarovateľ lesa v porastoch susediacich s dotknutými lesnými pozemkami nepredložil ponuku podľa § 51 d ods. 3 zákona o lesoch.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie