Rozhodnutie č. MUKNK-221/1500/2023/Tvr

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva stavebníkovi: Karol Kostelný, trvale bytom Rakovice č. 150, 922 08 Rakovice

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

podľa § 26 ods. l vodného zákona a v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Studňa + vodovodná prípojka“ pre rekreačné chaty na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4486 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie a zároveň podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. povoľuje odber podzemných vôd, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: ETRIUM, s.r.o. - Ing. Milan Balek, Radlinského č. 1729, 026 01 Dolný Kubín.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie