Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 22.11.2023

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 22.11.2023 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. Poschodie


Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
 3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov a firiem  ( P. Bakala, Krásno 1088, H. Martášková, Krásno č. 328, I. Kanis, Krásno č. 958)
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Inf. rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2023 + úprava rozpočtu
 6. Návrh VZN č. 52/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, Návrh VZN č. 58/2023 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou
 7. Návrh VZN č. 53/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 51/2023 a VZN č. 46/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou
 8. Návrh VZN č. 54/2023 – o miestnom poplatku za rozvoj
 9. Návrh VZN č. 55/2023 – o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024
 10. Návrh VZN č. 56/2023 – o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024
 11. Návrh VZN č. 57/2023  o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby
 12. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva  v Krásne
 13. Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2024
 14. Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2024
 15. Správa o kontrole zverejňovania zmlúv v Mestskom podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. a Krasbyt
 16. Správa z vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok v meste Krásno  nad Kysucou za rok 2023
 17. Interpelácie
 18. Rôzne
 19. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Prílohy na stiahnutie