Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/797/2023/Tvr

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Navrhovateľ Karol Kostelný, trvale bytom Rakovice č. 150, 922 08 Rakovice (ďalej len „stavebník“) podal dňa 15.03.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekreačná chata 01 a chata 02“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4486 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 09.02.2023 pod č. j. MUKNK-292/67/2023. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2023.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie