Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania MUKNK-293/55/2023

Dňa 10.01.2023 podala navrhovateľka Ing Helena Vráblová, trvale bytom Gaštanová 3078/4, 010 07 Žilina (ďalej len „navrhovateľka“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku registra “C“ parc. č. KN 393/1, 393/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou a žiadosť na odstránenie Hospodárskej budovy so súp. č. 42 na pozemku registra “C“ parc. č. KN 393/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Nakoľko to umožňovala povaha veci, stavebný úrad v zmysle § 65 stavebného zákona spojil konanie o odstránení stavby so spojeným územným a stavebným konaním. Uvedeným dňom bolo začaté spojené konanie.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ust. § 88 ods. 3, § 90 ods. 1, § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o odstránení stavby a spojeného územného a stavebného konania.
Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle, § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viec informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie