Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením MUKNK-221/251/2023/Tvr

Dňa 01.02.202 podali navrhovatelia Patrik Čimbora, č. 103, 02302 Krásno nad Kysucou a Lenka Čimborová, Štiavnik č. 1254, 01355 Štiavnik (ďalej len "navrhovatelia") žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 3348/5 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Blažkov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 24.03.2021 pod číslom 221/9444/2020/Mel. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2021.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie