Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca MZ v Krásne nad Kysucou

O z n á m e n i e
nastúpenia náhradníka na poslanca Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou

Poslancovi Mestské zastupiteľstva v Meste Krásno nad Kysucou Ing. Vladimírovi Kormancovi, Ph.D., MBA  zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva dňa 08.03.2023, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva“ doručená na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou.

Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA v súlade s § 25 ods. 2, písm.  c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov primátor mesta Ing. Jozef Grapa dňom 08.03.2023 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva s počtom hlasov 406

Miloš Lastovica, nezávislý kandidát

Novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou zloží zákonom predpísaný sľub na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní v zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec mestského zastupiteľstva Miloš Lastovica ujme výkonu svojej funkcie.

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Prílohy na stiahnutie