Oznámenie 2 o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy OU-ZA-OOP4-2023/001501-35

Oznámenie 2 o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Krásno - stred, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Žilina, OOP“) Vám oznamuje, že v rámci konania o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - stred, kód plánu „SL252“, splatnosťou na roky 2020-2029, okresný úrad zamýšľa vydať v novom konaní vedenom v zmysle záverov rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Č. 6552/2023-770 rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení kategórie ochranných lesov.

Lesný celok zasahuje do okresov Čadca a Žilina a do lesného celku patria alebo zasahujú tieto katastrálne územia: Horná Tižina, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Radôstka, Riečnica, Stará Bystrica, Harvelka, Zborov nad Bystricou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie