Oboznámenie účastníkov konania a zúčastnených osôb s obsahom odvolania č. OU-ZA-OOP4-2021/002885/SCH

Oboznámenie účastníkov konania a zúčastnených osôb s obsahom odvolania podaného voči rozhodnutiu OÚ Žilina OOP č. OU-ZA-OOP4-2021/OG2885/SCH o schválení PSL na lesnom celku Krásno-stred, výzva na predloženie pripomienok k odvolaniu.
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Žilina OOP“) týmto v súlade so znením § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) oboznamuje účastníkov konania a zúčastnené osoby dotknute konaním o schválení programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Krásno - stred „SL252“ (2020-2029) s obsahom odvolania podaného voči rozhodnutiu OÚ Žilina OOP č. OU-ZA-OOP4-2021/002885/SCH zo dňa 24.11.2022 o schválení návrhu PSL na lesnom celku Krásno-stred.
Lesný celok zasahuje do okresov Čadca a Žilina a do lesného celku patria alebo zasahujú tieto katastrálne územia: Harvelka, Horná Tižina, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Radôstka, Riečnica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie