Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/047551-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle §7 ods.1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"

Podľa ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: vyvlastnenie - trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"
b) vyvlastnite!': Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 12724/125 na LV 6977

Podľa §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie