Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/043293-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania

pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa

b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava- Karlova Ves, IČO : 35919001

c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 12416/76, KNC 12725/206, KNC 7373/158, KNC 7373/513, KNC 12416/42, KNC 12725/248, KNC 7373/188, KNC 7373/215, KNC 7373/367, KNC 12725/187, KNC 7420/297, KNC 7420/298, KNC 7420/402, KNC 7373/352, KNC 12416/68, KNC 12725/214, KNC 12725/228, KNC 12725/256, KNC 7373/166, KNC 7373/241, KNC 7373/245, KNC 7373/504, 7420/515, KNC 7420/516, KNC 7420/517, KNC 7353/25

Podľa ust. §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie