Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/038673-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a
stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho
konania pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 12725/147, KNC 12725/264, KNC 12725/265,
KNC 12725/4, KNC 7420/140, KNC 7420/211, KNC 7420/212, KNC 7420/302, KNC 7420/318, KNC 7420/321,
KNC 7420/322, KNC 7420/350, KNC 7420/358, KNC
7420/359, KNC 7420/419, KNC 7420/469, KNC 7420/471, KNC 7420/473, KNC 7420/482, KNC 7420/5, KNC
7420/7

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie