Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/038623-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a
stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho
konania pre stavbu diaľnice „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Podľa ust.§ 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa.
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia resp. obmedzenia:
KN C : 7420/140, 7420/211, 7420/212, 7420/302, 7420/318, 7420/321, 7420/322, 7420/350, 7420/358, 7420/359,
7420/419, 7420/469, 7420/471, 7420/473, 7420/482, 7420/5, 7420/7,
KN C : 12725/147, 12725/264, 12725/265, 12725/4,

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie