Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/036175-003

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu diaľnice „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica" v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Podľa ust.Š 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa.
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia resp. obmedzenia:
KN C : 7331/6, 7341/11, 7373/339, 7373/338, 7373/335, 7373/334, 7373/333, 7373/332, 7373/327
KN C : 7420/339, 7420/340, 7420/342, 7420/230, 7420/413, 7420/414, 7420/317, 7420/319, 7420/362, 7420/409,
7420/412, 7420/195
KN C: 12725/145, 12725/143, 12725/157, 12725/158, 12725/163, 12721/351, 12724/148,

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie