Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/034443-003

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. §'10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa

b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava- Karlova Ves, IČO: 35919001

c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 1060/19, KNC 12721/318, KNC 12404/109, KNC 12404/111, KNC 12404/113, KNC 12404/116, KNC 12404/80, KNC 12404/82, KNC 12568/48, KNC 12568/58, KNC 12568/59, KNC 12568/60, KNC 12568/61, KNC 12721/305, KNC 12721/304, KNC 12721/475, KNC 12721/297, KNC 12721/298, KNC 12721/456, KNC 12404/110, KNC 12404/112, KNC 12404/114, KNC 12404/115, KNC 12404/117, KNC 12404/118, KNC 12404/76, KNC 12404/77, KNC 12404/79, KNC 12721/301, KNC 12721/302, KNC 12721/454, KNC 12721/292, KNC 12721/293, KNC 12721/294, KNC 12721/459, KNC 12404/14, KNC 12404/15

Podľa ust. §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie