Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/030169-003

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa

b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s„ so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava- Karlova Ves, IČO: 35919001

c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 1060/30, KNC 12416/18, KNC 12721/328, KNC 12724/179, KNC 12724/204, KNC 12724/205, KNC 12724/266, KNC 7420/352, KNC 7420/411, KNC 12721/397, KNC 12724/190, KNC 12724/191, KNC 6068/25, KNC 6068/26, KNC 6068/28, KNC 7420/267, KNC 7420/366, KNC 7420/373, KNC 7420/404, KNC 2152/2, KNC 12724/151, KNC 12724/152, KNC 12724/153, KNC 12724/154, KNC 7420/191, KNC12721/353, KNC 1900/24, KNC 1900/27

Podľa ust. §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie