Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO") ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch") a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný prvostupňový orgán v konaní podľa §51d zákona o lesoch o osobitnom obhospodarovaní vyzýva podľa §51d ods. 2 zákona o lesoch

vlastníkov lesných pozemkov a správcu za neznámych vlastníkov parciel E-KN 4389, 4535, 4540, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 5176, 9335 a parcelami C-KN 4535, 4536, 4538, 4562/1, 4562/2, 4591/5, 4592/1 k. ú. Krásno nad Kysucou, aby do 60 dní od doručenia tejto výzvy zaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.
Predmetné lesné pozemky sa nachádzajú na jednotkách priestorového rozdelenia lesa č. 2358_1, 2358_2, lesný celok Krásno-západ, kód plánu SL251, rok začatia plánu 2020.

Dotknuté lesné pozemky sú určené nástrojmi aplikácie Lesnícky geografický informačný systém lesného správcu Národné lesnícke centrum Zvolen za použitia vrstiev katastra nehnuteľností Úradu geodézie a katastra SR. Vlastnícke vzťahy sú určené podľa údajov katastra nehnuteľností.

V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch, sa táto výzva oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (http://www.minv.sk?verejne-vyhlásky- a-ínformacie-14) a súčasne sa zverejní v meste Krásno nad Kysucou, spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) http://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie- podľa § 51 d ods. 4 písm. a), b) ak vlastník na základe tejto výzvy v určenej lehote nezašle oznámenie a nepodá návrh, alebo ak na základe návrhu nebude možné vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov, tunajší úrad rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa a rozhodnutím určí obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Vlastníci lesných pozemkov a správca za neznámych vlastníkov vyššie uvedených lesných pozemkov k. ú. Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie