Výzva na dôsledne dodržiavanie ustanovení o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Týmto Vás vyzývame, aby ste upozornili spôsobom obvyklým vo Vašej obci občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy vo Vašom katastrálnom území na zabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:

„Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný

a) vykonávať agrotcchnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.“

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.

Prílohy na stiahnutie