Stavebné povolenie č. 340/790/2022/Bir

Navrhovateľ Ing. Peter Poláček, Žilinská 108, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podal dňa 14.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 542/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou. Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Krásno nad Kysucou dňa 24.01.2022 pod č. 220/7621/2021/Mel. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2022.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 542/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2035, vedených Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie