Stavebné povolenie č. 221/269/2022/Tvr

Navrhovateľ Vladimír Rosina, Zákysučie č. 753, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podal dňa 01.02.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Spevnená plocha - parkovisko“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 4428/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie podľa GP č. 17936667-5/2022, ktorý vyhotovil Anton Poštek (pôvodná parcela CKN 4428/2).

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníčky podľa § 37 a § 62 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Spevnená plocha - parkovisko“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 4428/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie podľa GP č. 17936667-5/2022, ktorý vyhotovil Anton Poštek (pôvodná parcela CKN 4428/2), ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2239, vedených Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie