Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2022/004398-007

Mesto Krásno nad Kysucou podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutá obec informuje verejnosť o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu“,  navrhovateľa mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu“ navrhovateľa mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 takto:

Zmena navrhovanej činnosti "Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Krásno nad Kysucou, na parcelách reg. CKN 515/17, 515/86, 515/87 sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

  1. V suchom alebo veternom počasí vykonávať pravidelné kropenie drobného stavebného odpadu, používaných komunikácii a manipulačných plôch zberného dvora, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.
  2. Zabezpečiť kontrolu zloženia a obsahu preberaného odpadu na zberný dvor povereným pracovníkom.


Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie