Rozhodnutie o umiestnení stavby MUKNK-220/6644/2022/Tvr

Dňa 14.07.2021 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení: ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 (ďalej len „navrhovateľ“) na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3557/31, 3557/131, 3557/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa §35 až § 38 stavebného zákona v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby
„13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“
na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3557/31, 3557/131, 3557/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie