Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP6-2022/048996-002

Rozhodnutie o odvolaní Pavla Cypricha proti rozhodnutiu OÚ Čadca, PLO č. OU-CA-PLO1-2022/000465-153 zo dňa 30.08.2022 o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia ktoré bolo vydané podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“.

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (ďalej len „OÚ OOP“), ako príslušný orgán podľa § 58 ods. 1 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o SK“) vo veci včas (12. 09. 2022) podaného odvolania Pavla Cypricha, bytom Kalinov 1992, Krásno nad Kysucou, zastúpeného na základe plnej moci Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s. r. o., so sídlom Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36866849 (ďalej iba „namietajúci") proti rozhodnutiu Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ PLO") č. OU-CA-PLO 1-2022/000465-153 zo dňa 30. 08. 2022 (ďalej iba „napadnuté rozhodnutie“), ktorým správny orgán podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ") rozhodol o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej iba „VZFUU“) v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“ (ďalej iba „JPÚ“), rozhodol takto:

Výrok
podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie Pavla Cypricha, bytom Kalinov 1992, Krásno nad Kysucou, zastúpeného na základe plnej moci Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s. r. o., so sídlom Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, doručené na Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor dňa 12. 09. 2022, evidované pod číslom OU-CA-PLO 1-2022/000465-156 zamieta a napadnuté rozhodnutie Okresného úradu v Čadci, pozemkový a lesný odbor č. OU-CA-PLO 1 -2022/000465-153 zo dňa 30. 08. 2022 potvrdzuje v celom rozsahu.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie