Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2021/002885/SCH

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len Okresný úrad Žilina ) ako príslušný správny orgán podľa § 59 ods. 2, písm. d), j), zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch), v súlade s §46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konám v znení neskorších predpisov A. Podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch
s c h v a ľ u j e
návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - stred, kód SL252, vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36669105 na obdobie rokov 2020-2029.

Program starostlivosti o lesy je vyhotovený na výmere 9 768.3581 ha lesných pozemkov ( v členení 9 603.4698 ha porastová plocha, lesné pozemky bez lesných porastov 163.0140 ha a 1.8743 ha nesúlad druhu
pozemku a skutočného stavu) a obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 40 ods. 2 a náležitosti § 40 ods. 3 písm. b), c), f), g) zákona o lesoch, ktoré sú neoodeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie