Rozhodnutie č.221/812/2022/Tvr

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) udeľuje stavebníkom: Pavol Čimbora, bytom Zákysučie č. 2083, 023 02 Krásno nad Kysucou a Miroslav Janščo, bytom Raková č. 1794, 023 51 Raková v zastúpení Ing. Igor Gašper, bytom č. 235, 023 02 Krásno nad Kysucou

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

podľa § 26 ods. l vodného zákona a v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Vŕtaná studňa - 2“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 4178 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie a zároveň podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. povoľuje odber podzemných vôd, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Jozef Učník, Vyšná Korňa 773, 023 21 Korňa.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie