Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 14.12.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 14.12.2022 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie. Účasť poslancov OZ je povinná.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Ing. M. Jánošík, Krásno 1434, V. Šuráb, Krásno 1156, J. Graňa, Žilina 737/24, R. Čimbora Krásno 2089, H. Potočárová, Krásno 1302, D. Vaňovec, Krásno 1380, Ilstav plus, s.r.o. Krásno 1541, M. Skubíková, Krásno 1499,  I. Kanis, Krásno 958, A. Šurábová, Krásno 1176,  A. Nevedelová, Krásno 866)
 3. Kontrola plnenia uznesení – Herman, Kováčiková, Ondruška
 4. VZN č. 44/2022 – o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby, návrh
 5. VZN č. 45/2022 -  o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Krásno - návrh
 6. VZN č. 47/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov - návrh
 7. VZN  č. 48/2022 o dani z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie, za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 - návrh
 8. VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 - návrh
 9. VZN č. 50/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta - návrh
 10. VZN č. 51/202 –  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou - návrh
 11. VZN č. 46/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených  Mestom Krásno a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou - návrh
 12. Smernica č. 2/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej výpomoci - návrh
 13. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie
 14. Inf. správa plnenia rozpočtu za III. štvrťrok + úprava rozpočtu
 15. Návrh úpravy nájomného v nebytových priestoroch mesta Krásno nad Kysucou
 16. Prijatie uznesenia k projektu ZUŠ
 17. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta
 18. Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025
 19. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 20. Plán práce MK na I. polrok 2023
 21. Plán práce MZ na I. polrok 2023
 22. Interpelácie
 23. Rôzne
 24. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta