Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 14.09.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 14.09.2022 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Voľba hlavného kontrolóra

3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( A. Jajcayová, Krásno 120, V. Šuráb, Krásno 1156, V. Zátek, Krásno 1352, M. Malík, Krásno  155, Ing. M. Jánošík, Krásno 1434, J. Hudec, Prievidza 3/9, M. Stehel, Krásno 1453, J. Jedináková, Krásno 1499, Ľ. Šustek Krásno 2154, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina)

4. Kontrola plnenia uznesení (pozemky -  cesta, zástavky)

5. VZN č. 43/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou - návrh

6. Konsolidovaná Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2021

7. Inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2022 + úprava rozpočtu

8. Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2022

9. Inf. rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2022

10. PHSR Mikroregión Bystrická Dolina na roky 2022+

11. Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2022/202312. Plán práce MZ na II. polrok 202213. Rôzne

14. Prijatie uznesení

15. Ukončenie

 

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta