Oznámenie o začatí územného konania MUKNK-220/6644/2022/Tvr

Dňa 14.07.2022 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení: ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 (ďalej len „navrhovateľ“) na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3557/31, 3557/131, 3557/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 31. augusta 2022 o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie