Oznámenie o začatí stavebného konania 221/6439/2022/Tvr

Navrhovatelia Ján Ševčík a Martina Ševčíková, obaja trvale bytom Blažkov č. 576, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) podali dňa 22.06.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Stavebné úpravy rodinného domu č. 577“
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2620/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie