Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením MUKNK-293/7741/2022

Dňa 15.11.2022 podala navrhovateľka Štefánia Haladejová, trvale bytom Oščadnica č. 1403, 023 01 Oščadnica (ďalej len „navrhovateľ“) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Rodinný dom - novostavba“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 910/165, 910/166, 910/167, 910/168 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 18.10.2021 pod číslom 221/6640/2021. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2021.

Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:
1. Zmena stavebného materiálu obvodových a nosných stien z pôvodnej drevostavby na murovanú stavbu z pórobetónových tvárnic hr. 250mm + zateplenie EPS 200mm.
2. Zmena sklonu strechy z 22° na 23°.
3. Vykurovanie bude teplovodné podlahové, zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch voda (pôvodne zdroj tepla elektrický kotol)
4. Mení sa veľkosť požiarne nebezpečného priestoru z max. 4,4m na max 7,6m, čím sa obmedzuje susedný pozemok EKN 1110 v pásme 5,6m a pozemok EKN 1113 v pásme 4,5m.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie