Oznámenie o predložení nových podkladov k vydaniu dodatočného povolenia stavby

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Vám oznamuje, že dňa 04.04.2022 boli mestu Krásno nad Kysucou predložené nové podklady k vydaniu dodatočného povolenia stavby „Rekreačnej chaty“ na pozemku registra „C“ parcela č. KN 4342/20, 4342/21 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.
Dňa 25.03.2020 bol vykonaný štátny stavebný dohľad (ďalej len „SSD“) nad riešenou stavbou stavebníka a zistenia boli spísané do zápisnice zamestnancom stavebného oddelenia za prítomnosti stavebníka a bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá je súčasťou spisu.

Mesto Krásno nad Kysucou začalo dňa 28.04.2020 z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby „Rekreačná chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 4342/20, 4342/21 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorú bez príslušného povolenia stavebného úradu uskutočnil Stanislav Valíček, trvale bytom Jasmínová 1441/7, 010 01.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie