Objasňovanie nepovolenej ťažby

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) bola odstúpená časť podnetu z Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina. Podľa anonymného oznámenia, ktoré bolo doručené sa jedna o opakovanú krádež v poraste 321 la 1 a poraste 3212 0. Obhospodarovateľom lesného porastu 321 lal sú Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Sever, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina. Obhospodarovateľom lesného porastu 3212_0 je Peter Gašperák, bytom SNP 177, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov sa môže vykonať ťažba dreva len po jej vyznačení a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Uvedeným konaním neznámeho páchateľa bola naplnená skutková podstata priestupku § 63 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

OÚ Čadca, PLO vykonal štátne dozory za účasti obhospodarovateľoch lesa a odborných lesných hospodárov v lesných porastoch 321 lal, pri ktorom bolo zistené, že nelegálna ťažba drevnej hmoty bola vykonávaná v roku 2021 a v lesnom poraste 3212 0 bola nelegálna ťažba vykonávaná opakovane, naposledy v roku 2022. Doposiaľ nebol zistený známi páchateľ.

Vzhľadom na uvedené OÚ Čadca, PLO vyzýva spoluvlastníkov dotknutých parciel i ostatných občanov, že v prípade ak majú informácie, či poznatky o ťažbe a manipulácií s drevnou hmotou v dotknutom území, nech informujú úrad buď písomne, telefonicky, elektronicky alebo osobne, čím prispejú k objasneniu priestupku na úseku lesného hospodárstva.

Podľa § 39 ods. 6 zákona o lesoch je lesný porast spoločnou vecou. Lesný porast 321 lal tvorí prienik s parcelami EKN 8156,8157, 8158, 8159, 8160, 8161,8167, 8169, 8263, 8270, 8493, 8494, 8495, 8497, 8498, 8499, 8534, 8535, 8550 a 9306/2, k. ú. Krásno nad Kysucou. Lesný porast 3212 0 tvorí prienik s parcelou CKN 8292/15, k. ú. Krásno nad Kysucou.

Keďže dotknutých fyzických alebo právnických osôb je viac ako 20, doručuje správny orgán písomnosť verejnou vyhláškou v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca (https://www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-a-informacie-14) a súčasne sa zverejní v meste Krásno nad Kysucou spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň sa zverejní na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

RNDr. Jaroslav Knapec PhD.
vedúci odboru

Prílohy na stiahnutie